Nieuwe contributiebedragen 2018 vastgesteld

Algemeen

Nieuwe contributiebedragen 2018 vastgesteld


Op 25 november 2017 is heeft de Algemeen leden vergadering (ALV) plaatsgevonden van SBN. In
deze vergadering zijn de aangekondigde en vooraf gepubliceerde voorstellen voor de
contributieaanpassing besproken en na aanpassing vastgesteld door de vergadering. De
aanpassingen zijn essentieel om de begroting op orde te krijgen. Hieronder staan de belangrijkste
wijzigingen en wat de contributiebedragen zijn voor 2018.


Deze bedragen en de opzet van de lidmaatschappen zijn vastgesteld voor 2018. In het komende jaar
worden gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe lidmaatschapsvormen met daar bijhorende
contributies. Alle voorstellen die daaruit voortkomen zullen weer worden gepubliceerd en
voorgelegd aan de ALV.

« Terug