Squash Bond Nederland zoekt een nieuwe voorzitter (onbezoldigd)

Algemeen

Squash Bond Nederland zoekt een nieuwe voorzitter (onbezoldigd)

Een boegbeeld voor een sportorganisatie met groeipotentieel.

Wie zijn wij?

Squash Bond Nederland (SBN) is een sportbond die zich inzet voor breedtesport, wedstrijdsport en topsport en biedt ondersteuning aan squashcentra, verenigingen en individuele leden. SBN is de door de Nederlandse overheid erkende overkoepelende organisatie voor squash in Nederland en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF. Internationaal maakt SBN deel uit van de Europese Federatie (ESF) en de World Squash Federation (WSF).

Functieprofiel Voorzitter

Werkveld 

Het bondsbestuur van SBN is verantwoordelijk voor het (meerjaren) beleid van SBN. In dit kader stelt zij het jaarbeleid voor verschillende aandachtsgebieden vast. Het bestuur is namens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gedelegeerd en van daaruit verantwoordelijk voor (het beheer en functioneren van) financiën, personeel en (bonds)organisatie. 

Specifiek profiel Voorzitter

De voorzitter treedt op als modern, verbindend en betrokken boegbeeld voor de squashsport. De voorzitter is gericht op het stimuleren en faciliteren van de samenwerking binnen het gehele squashveld met als doel de versterking van de maatschappelijke, sportieve en financiële positie van squash, nationaal en internationaal.

De voorzitter is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor: 

 • Het organiseren van de besluitvorming en besturing van de bond
 • De coördinatie en afstemming richting het bondsbureau
 • De vertegenwoordiging van SBN naar strategische partners, waaronder VWS, NOC*NSF, squashcentra, ESF/WSF, andere sportbonden, sponsoren, media, etc.

Specifieke taken

 • Organiseren en voorzitten van de bestuursvergaderingen, 
 • Organiseren en voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen
 • Representeren bestuur bij SBN-evenementen, zoals Nederlandse Kampioenschappen 
 • Vertegenwoordigen SBN bij NOC*NSF (2-3 keer/jaar)
 • Ontwikkelen en inzetten van het netwerk binnen en buiten de sportwereld om de squashsport te ondersteunen

 

Algemeen profiel bestuur SBN

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er twee algemene bestuursleden. 

Hoofdtaken 

 • Het bestuur behartigt de belangen van SBN in de meest brede zin des woords en representeert de SBN naar buiten toe; 
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid en de vaststelling van de SBN-jaarplannen met daarin alle relevante aandachtsgebieden; 
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de bond in organisatorische en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen; 
 • Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ALV voor de hierboven genoemde en door de bondsvergadering gedelegeerde taken. 

 Functioneren:

 • Het bestuur functioneert in al haar facetten als collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens SBN, zowel intern als extern. 
 • Voor zover bestuursleden aandachtsgebieden hebben waarvoor ze als eerste aanspreekbaar zijn, is men gezamenlijk verantwoordelijk.
 • De bestuurlijke aandacht gaat uit naar het ontwikkelen en toetsen van beleid en het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten 
 • Bestuursleden houden te allen tijde rekening met het gestelde in de code “Goed Sportbestuur” die zij qua inhoud en visie onderschrijven.  

Taken 

 • Signaleren van relevante maatschappelijke en sportgerelateerde ontwikkelingen 
 • Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties ter ondersteuning van de gewenste beleidsmatige koers van SBN 
 • Het zorgdragen voor besluitvorming/vaststelling inzake het meerjarenplan, jaarplannen (incl. begroting) 
 • Het benoemen van leden in de ingestelde commissies 
 • Toezien op functioneren van bureau en/of commissies binnen inhoudelijke en financiële kaders, inclusief de aanstelling van een directeur.
 • Het bestuurlijk verantwoording afleggen over de gevolgde koers, oa aan de leden van SBN tijdens ALV’s . 

Functie-eisen bestuursleden algemeen 

 • Teamspeler.
 • Bekend en vaardig met moderne manieren van communiceren en samenwerken.
 • Affiniteit met de squashsport.
 • Stelt het algemeen belang van SBN  boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/(doel)groepen binnen SBN. 
 • Open en eerlijke communicatie.
 • Het openstaan voor en het geven van feedback. 
 • Bestuurlijke ervaring in bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en bewaking hiervan. 
 • Visie en strategisch denkniveau, die inspirerend wordt overgedragen. 
 • Relevant netwerk voor de sport. 
 • Relativeringsvermogen. 
 • Besluitvaardig. 
 • Gevoel voor intermenselijke verhoudingen. 
 • Gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht. 
 • Bekend met het functioneren van sportbonden en 
 • Zicht op het maatschappelijke belang van sport. 

 

Nadere informatie over deze functie kan per email worden verkregen via bestuur@squashbond.nl of telefonisch bij Michiel Schoo (Algemeen bestuurslid) 06-48786764. Sollicitaties dienen voor 10 mei 2020 te worden gestuurd naar bovenstaand email adres.

« Terug