Huishoudelijk Reglement Squash Bond Nederland

Laatste versie: Juni 2009
 

Definities

Artikel 1
In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:
a.  de Bond: de vereniging, Squash Bond Nederland (SBN);
b. leden: leden van de Bond, zoals genoemd in artikel 4 van de Statuten;
c.
1.  Club: een bij de Bond aangesloten vereniging, afdeling en/of centrum;
2. Vereniging: de vereniging, welke uitsluitend de beoefening van de squashsport ten doel heeft en de vereniging waarin meerdere takken van sport beoefend worden maar, als afdeling van een omnivereniging, als vereniging wordt erkend die de squashsport beoefent;
3. Centrum: een squash-accommodatie, waarin al of niet -of gedeeltelijk in verenigingsverband, uitsluitend of mede de squashsport wordt beoefend;
d. wedstrijdcomité: een combinatie van personen, niet zijnde afdelingen, welke een of meer wedstrijden wil organiseren en als zodanig door de Bond is erkend;
e. goedgekeurd toernooi: door het bestuur van de Bond goedgekeurde serie wedstrijden, waaraan leden van de Bond en leden van buitenlandse verenigingen, welke bij erkende organisaties zijn aangesloten, mogen deelnemen;
f. Nederlandse speler: speler of speelster, die de Nederlandse nationaliteit bezit, of hij/zij die in overeenstemming met de internationaal geldende regels van de Wereld Squash Federation of geassocieerde organisaties, de Nederlandse squash nationaliteit bezit;
een speler met de Nederlandse nationaliteit welke conform de internationale regels uitkomt voor een andere nationaliteit is geen Nederlandse speler.
g.
wedstrijd: iedere partij, die niet het karakter heeft van een zuivere oefenpartij, inclusief demonstraties.
Een squashpartij wordt geacht een wedstrijd te zijn, wanneer inschrijfgeld voor het spelen ervan verschuldigd is, wanneer publiek wordt toegelaten of indien de wedstrijd van de Bond uit wordt georganiseerd;
h. bondsgedelegeerde; door de Bond aangewezen persoon, die namens de Bond toezicht houdt op de organisatie van nationale en internationale wedstrijden en de toepassing van de reglementen;
i. veteranen; zij, die bij aanvang van deelname aan de wedstrijd voor dames de leeftijd van 40 jaar en voor heren de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt;
j. competitie: onder auspiciën van - of door de Bond georganiseerde teamwedstrijden van bij de Bond aangesloten clubs, gespeeld volgens door de Bond te stellen regels of reglementen;
k. sponsoring: het door middel van gelden, goederen of anderszins, dan wel door het doen van beloften in de ruimste zin des woords, de Bond, een club, of een door de Bond goedgekeurd evenement, direct of indirect te steunen met het oogmerk, hierdoor reclame te kunnen maken voor - of de aandacht te kunnen vestigen op bepaalde producten en/of diensten door onder sub 2 van dit artikel genoemde personen;
l. sponsor: ieder natuurlijk persoon, groep van personen en/of rechtspersoon, die hetzij privé, hetzij als bedrijf het onder sub 1 van dit artikel gestelde ten uitvoer brengt dan wel ten uitvoer doet brengen. Iemand wordt tevens als sponsor aangemerkt, zodra de naam, produkten en/of diensten van betrokkene in welke vorm dan ook naar buiten zichtbaar worden uitgedragen.
m.  het officiële orgaan van de Bond is de door de bond beheerde website en/of een ander
daartoe aangewezen communicatiemedium welke valt onder de regie van de bond.


BEPALINGEN VOOR LEDEN

Artikel 2
De Bond kent geen onderscheid tussen amateur- en beroepsspelers.

Artikel 3
Het bestuur van de Bond beslist over al of niet toelating van leden.

Artikel 4
Het lidmaatschap kan worden verkregen door:
a.  jaar-lid of abonnementhouder te worden van- cq. door voor een jaar verbonden te worden aan een bij de Bond aangesloten club; en/of
b. het zich schriftelijk aanmelden als lid bij de Bond en het tijdig betalen van de jaarlijkse contributie aan de Bond.

Artikel 5
Het lidmaatschapsjaar gaat in op het moment van toelating als lid en eindigt twaalf maanden na die datum.

Artikel 6
a.  het lidmaatschap eindigt:
1.  door overlijden;
2. door schriftelijke opzegging of ontzetting namens de Bond;
3. door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur van de Bond, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar;
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desalniettemin de bondsbijdrage/contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
b. voorafgaand aan het besluit tot opzegging of ontzetting, kan het bestuur het lid schorsen voor een termijn van maximaal één jaar.

Artikel 7
Het lidmaatschap kan door het bestuur van de Bond aan een lid zondermeer worden opgezegd in de volgende gevallen:
a.  het niet voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de Bond;
b. het royement door een club;
c. het deelnemen aan niet door de Bond goedgekeurde wedstrijden indien goedkeuring vereist was;
d. het deelnemen aan een wedstrijd in Nederland of het buitenland buiten het verband van de Bond of buiten de organisaties, waarbij de Bond is aangesloten of goede betrekkingen mee onderhoudt of het op enigerlei wijze medewerking hieraan verlenen, tenzij het bestuur hiervoor ontheffing heeft verleend;
e. het plegen van handelingen, welke in strijd zijn met de verplichtingen van leden volgens de artikelen 11 tot en met 17;
f. in het algemeen het verricht hebben van handelingen of het zich schuldig gemaakt hebben aan gedragingen, welke de squashsport of de Bond schaden of kunnen schaden.

Artikel 8
Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten van de Bond handelt, of de Bond op onredelijke wijze benadeelt.
Jaarlijks kan een lijst van de leden, die ontzet zijn uit het lidmaatschap, in het officiële orgaan van de Bond worden gepubliceerd.

Artikel 9
Het bestuur van de Bond kan een lid voor een onbepaalde tijd het recht ontzeggen aan wedstrijden in Nederland of in het buitenland deel te nemen.

Artikel 10
Intrekking van een ontzegging aan wedstrijden deel te nemen, geschiedt door het bestuur van de Bond.

Artikel 11
Door aansluiting bij de Bond onderwerpt ieder lid zich aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en alle andere reglementen en bepalingen van de Bond, alsmede aan de wijzigingen welke daarin zullen worden aangebracht.
Ieder lid is verplicht om zich, naast de verplichtingen aan de Bond, te houden aan verplichtingen tegenover vergaderingen en wedstrijdcomités van de Bond.
Ieder lid is verplicht, zich te onthouden van handelingen, die in strijd zijn met de belangen van de squashsport en van de Bond.

Artikel 12
Leden hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering, door middel van de gemachtigde vertegenwoordigers van de club, waarbij zij zijn aangesloten, behoudens de beperkingen, in dit reglement gesteld. Stemrecht en vertegenwoordiging worden geregeld in de artikelen 28 tot en met 41.
De - conform artikel 13 van de Statuten - als individueel geregistreerde leden hebben individueel stemrecht.

Artikel 13
Leden hebben, behoudens de verboden in artikel 14 van dit reglement, het recht om deel te nemen aan wedstrijden en teamwedstrijden in Nederland, goedgekeurd door de Bond. Het bestuur van de Bond kan met het oog op de belangen van de Bond deelname aan bepaalde wedstrijden verbieden, mits het betrokken lid hiervan tijdig in kennis wordt gesteld.
Leden hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden in het buitenland, echter uitsluitend waar het door de betreffende buitenlandse Bond goedgekeurde toernooien betreft.

Artikel 14
Aan leden is het uitdrukkelijk verboden:
a.  deel te nemen aan een wedstrijd of een toernooi, wanneer het evenement niet is goedgekeurd door de Bond van het land, waarin gespeeld wordt;
b. in te schrijven voor meer dan een toernooi of wedstrijd, die volgens de aankondiging geheel of gedeeltelijk in dezelfde periode plaats zullen hebben, behoudens dispensatie door de Bond;
c. een overeenkomst aan te gaan betreffende het geven van squashlessen, wanneer zij door de Bond niet als squashverenigingsleider of squashleraar zijn erkend;
d. reclame-materiaal op persoon of kleding te dragen tijdens wedstrijden, met uitzondering van handelsmerken op materiaal of kleding, of reclame toegestaan door het Internationaal Comité met de internationale federaties van sportorganisaties en conform de daarvoor gestelde regels door het Ministerie van V.W.S.

Artikel 15
Het is de leden niet toegestaan, de Bond te gebruiken voor reclame-doeleinden behalve wanneer zijn of haar internationale federatie of nationale Bond een contract afsluit voor sponsoring of materiaal.
Alle betalingen dienen te geschieden aan de betrokken internationale federatie of de betrokken nationale Bond en niet aan de enkeling.

Artikel 16
Leden zijn verplicht zich ter beschikking te stellen aan de Bond om deel te nemen aan de wedstrijden of demonstraties, waaraan zij worden gevraagd deel te nemen. Afspraken worden in goed overleg gemaakt, waarbij de Bond de belangen van het desbetreffende lid niet uit het oog zal verliezen.
Voorzover de Bond van dit artikel gebruik maakt, zal het lid een reële onkostenvergoeding ontvangen, te bepalen door de Bond.

Artikel 17
Leden zijn in principe gerechtigd, in nationale en internationale wedstrijden uit te komen, mits met toestemming van de Bond en/of daartoe door de Bond aangewezen of geselecteerd.


DOPING

Artikel 18
Het Bestuur kan bij reglement bepalingen vaststellen die nodig zijn voor de uitvoering van het anti-Dopingbeleid.
Alle leden zijn gehouden aan deze bepalingen.

BEPALINGEN VOOR AANGESLOTEN CLUBS

Artikel 19
Een club wordt erkend als aangesloten bij de Bond:
a. door het sluiten van een aansluitingsovereenkomst met de Bond; en
b. het, uiterlijk één maand na ingangsdatum van deze aansluitingsovereenkomst, aanmelden bij de Bond van al haar clubleden en jaarabonnementhouders als Bondslid, met vermelding van naam en voorletters, volledig adres en woonplaats en alle andere voor de Bond relevante gegevens; en
c.  het, bij eerste aanmelding, en vervolgens telkens wanneer daar wijziging in mocht komen, schriftelijk opgave te doen van het aantal squashbanen waarover de accommodatie beschikt.

Artikel 20
Statuten, Huishoudelijk Reglement en andere relevante uitgaven van de Bond worden gepubliceerd via het officiële orgaan van de bond.

Artikel 21
Intrekking of beëindiging van de aansluiting kan ondermeer plaatsvinden door het bestuur van de Bond in het geval dat:
a. de club ontbonden wordt of ophoudt te bestaan;
b. de club niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de Bond;
c. de club leden en/of abonnementhouders in teamverband laat deelnemen aan een niet door het bestuur van de Bond goedgekeurde of aan een door het bestuur van de Bond verboden wedstrijd;
d. de club leden en/of abonnementhouders in teamverband laat deelnemen aan een in Nederland georganiseerde wedstrijd buiten het verband van de Bond, tenzij het bestuur van de Bond hiervoor ontheffing verleend;
e.  de club leden en/of abonnementhouders in ploegverband laat deelnemen aan een in Nederland georganiseerde wedstrijd, wanneer het bestuur van de Bond bezwaar tegen deelneming had met het oog op belangen van de Bond en van de bezwaren tijdig kennis heeft gegeven;
f. de club een wedstrijd organiseert zonder de vereiste toestemming van de Bond;
g. de club bij een goedgekeurde wedstrijd aan niet-gerechtigden personen gelegenheid tot
deelneming geeft;
h. de club opzettelijk onjuiste opgaven doet of andere handelingen pleegt of zich schuldig maakt aan gedragingen, welke de squashsport of de Bond (kunnen) schaden;
i. de club meewerkt aan handelingen van leden, welke in strijd zijn met hun verplichtingen volgens de artikelen 12 tot en met 18 van dit reglement.

Artikel 22
Clubs, wier aansluiting is ingetrokken of beëindigd, zijn gehouden aan hun verplichtingen gedurende het lopende jaar te blijven voldoen.

Artikel 23
Door het zich aansluiten als club bij de Bond, onderwerpen zij zich aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle andere reglementen en bepalingen van de Bond, alsmede aan de wijzigingen, welke daarin worden aangebracht.

Artikel 24
Aangesloten clubs zijn voorts verplicht:
a.   de jaarlijkse Bondscontributie bij haar leden/abonnementhouders te innen en zorg te dragen voor doorbetaling aan de Bond, telkens binnen veertien dagen nadat zij van de Bond hiervoor een factuur heeft ontvangen;
b. per maand de Bond te informeren omtrent eventuele wijzigingen in de gegevens met betrekking tot haar clubleden of abonnementhouders en nieuwe leden/abonnementhouders als Bondslid aan te melden;
c. jaarlijks aan de Bond per squashbaan een bedrag te voldoen dat in de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld, telkens binnen veertien dagen na factuurdatum.

DONATEURS

Artikel 25
Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, lichamen of vennootschappen, die de Bond financieel steunen overeenkomstig de bepalingen in van reglement.

Artikel 26
Het donateurlidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het bestuur van de Bond. Het donateurlidmaatschap wordt geacht niet te zijn verkregen, wanneer het bestuur bezwaar maakt tegen de toelating en daarvan binnen zes weken na de aanmelding aan de betrokkene mededeling doet met restitutie van een eventueel reeds betaalde bijdrage.

Artikel 27
Het donateurlidmaatschap eindigt:
a. bij natuurlijke personen door overlijden;
b. bij rechtspersonen door verlies van de rechtspersoonlijkheid;
c. door opzegging van het lid;
d. door opzegging door het bestuur van de Bond;
e. door het niet voldoen aan de financiële verplichtingen.

Artikel 28
Donateurs hebben geen stemrecht.

LEDENVERGADERING

Artikel 29
De clubs vertegenwoordigen in de Algemene Ledenvergadering de bij hen aangesloten leden van de Bond. Zij hebben daartoe stemrecht, zoals geregeld in artikelen 30 en 37 van dit reglement.

Artikel 30
Clubs hebben het recht, zich op de Algemene Ledenvergadering te doen vertegenwoordigen.


Artikel 31
a.  per club heeft slechts één afgevaardigde het stemrecht. Hij heeft daartoe een schriftelijke volmacht van de club nodig, welke aangeeft hoeveel ledenstemmen hij vertegenwoordigt.
b. is er geen schriftelijke volmacht door de club afgegeven, dan geldt een uitgebrachte stem door een lid van die club slechts als één individuele stem.

Artikel 32
Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen worden gedaan bij meerderheid van uitgebracht stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 33
Tenzij de voorzitter of de meerderheid van de Algemene Ledenvergadering een schriftelijke stemming wenst, geschieden alle stemmingen mondeling. Het nemen van besluiten bij acclamatie is toegestaan, indien geen der stemgerechtigden stemming verlangt.
Bij staking van stemmen in Bondsfuncties heeft een nieuwe, vrije stemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemming op zich verenigd hadden. Zo nodig wordt bij het lot bepaald, wie in herstemming zullen worden opgenomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming beslist het lot.

Artikel 34
Bij benoeming in Bondsfuncties wordt over ieder persoon afzonderlijk gestemd.

Artikel 35
Voor het bekleden van Bondsfuncties komen alleen leden van de Bond in aanmerking.

Artikel 36
Het bestuur van de Bond stelt kandidaten voor Bondsfuncties voor. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden gesteld, mits de kandidaatstelling zeven dagen voor de vergadering wordt ingediend.

Artikel 37
Algemene Ledenvergaderingen worden met inachtneming van artikel 13 van de Statuten tijdig geconvoceerd. De oproep geschiedt schriftelijk.

Artikel 38
Het aantal stemmen per club wordt gerekend naar het aantal leden, dat de afgevaardigde
vertegenwoordigt. Individuele leden hebben een stem.

Artikel 39
Toegang tot de vergadering van de Algemene Ledenvergadering hebben:
- het bestuur van de Bond;
-  de vertegenwoordigers van de clubs, doch niet meer dan twee per club, waarvan er een als gemachtigde optreedt;
- de leden van de Bond, de ereleden en leden van verdienste;
- de accountant;
- de directeur van het Bondsbureau;
- de directeur sportief;
- de competitieleider;
- de leden van Commissies van de Bond;
- speciaal door het bestuur van de Bond toegelaten personen.

Artikel 40
De vertegenwoordigers van de clubs worden geacht een blanco volmacht te hebben. Bij de benoeming van vertegenwoordigers is het niet toegestaan, beperkende bepalingen te maken. Vertegenwoordigers mogen dergelijke beperkende bepalingen niet aanvaarden.

Artikel 41
Om geldige besluiten te kunnen nemen is het nodig, dat tenminste 10% van het aantal clubs is vertegenwoordigd en dat het aantal stemmen, dat in de vergadering kan worden uitgebracht, tenminste 10% van het aantal leden, dat de Bond aan het einde van het vorige Bondsjaar telde.

Artikel 42
Clubs hebben een stem voor ieder lid, dat in het lopende Bondsjaar aan de Bond is opgegeven en waarvoor de Bondsbijdrage is betaald.

Artikel 43
Clubs zijn bevoegd wedstrijden en toernooien te organiseren. Zij vragen voor wedstrijden met spelers buiten hun club toestemming aan de Bond. Het bestuur van de Bond kan deze overstemming weigeren in het belang van de Bond.

Artikel 44
Clubs, die aan al hun verplichtingen jegens de Bond hebben voldaan, hebben het recht deel te nemen aan de competitie, welke de Bond organiseert.

Artikel 45
Een wedstrijdcomité, dat erkend wenst te worden, dient hiertoe schriftelijk een verzoek in bij de Bond met opgave van namen en adressen van de leden van het comité. Het bestuur van de Bond erkent het comité voor de duur van de wedstrijd en de voorbereidingen of voor langere tijd. Het bestuur van de Bond kan de erkenning weigeren.

HET BESTUUR

Artikel 46
Het bestuur van de Bond bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en gewone bestuursleden.

Artikel 47
Bstuursleden treden jaarlijks volgens rooster af. Herbenoeming is mogelijk voor een volledige periode. De bestuursleden kunnen de bestuursfuncties onderling verdelen. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen.

Artikel 48
Leden van het bestuur zijn natuurlijke personen, die lid zijn van de Bond.

Artikel 49
Het bestuur heeft de leiding van - en via de secretaris het toezicht over het personeel van de Bond.
Het personeel wordt door het bestuur benoemd. De arbeidsvoorwaarden worden door het bestuur vastgesteld.

Artikel 50
Vergaderingen van het bestuur worden gehouden, wanneer de Bondsvoorzitter en/of twee andere bestuursleden zulks nodig achten.

Artikel 51
Vergaderingen van het bestuur worden tenminste zes dagen van tevoren schriftelijk uitgeschreven. In uitzonderingsgevallen kan de voorzitter een spoedvergadering bijeenroepen.

Artikel 52
Het bestuur kan in spoedeisende gevallen met meerderheid van stemmen besluiten nemen, zonder bijeen te komen, na schriftelijke- of telefonische raadpleging.

Artikel 53
De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, het toezicht op het Bondsbureau, de Bondsadministratie en het personeel en het samenstellen van het jaarverslag.

Artikel 54
De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het bestuur speciaal belast met:
-  het beheer van de Bondsfinanciën; hij kan dit onder besluit van het bestuur delegeren aan de Bondsdirecteur;
- het toezicht op de aanwending van de Bondsgelden;
- het opstellen van het financieel verslag en de begroting;
- het behandelen van verdere financiële aangelegenheden.

COMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 55
a.  beroep tegen een besluit van het bestuur of van een commissie, ingesteld door het bestuur, kan worden ingesteld door binnen een termijn van dertig dagen na bekendmaking een beroepsschrift bij de Commissie van Beroep in te dienen.
b. het beroepsschrift bevat met name:
1.   een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dan wel een afschrift van het besluit;
2. de gronden van het beroep.
c. beroep tegen een besluit van de Competitieleider of een besluit dat anderszins de competitie betreft, kan in afwijking van het bepaalde bij lid 1 slechts worden ingesteld door de betrokken clubs.

Artikel 56
a. de voorzitter en de overige leden van de Commissie van Beroep (hierna ook: de Commissie) worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van de Commissie en gehoord het bestuur.
b. de leden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Zij kunnen worden ontslagen door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van de Commissie van Beroep of van tenminste drie ereleden of leden van verdienste.
c.  de Commissie benoemt en ontslaat haar secretaris.
d. adjunct-secretaris van de Commissie is een door de directeur aangewezen functionaris van het Bondsbureau.

Artikel 57
a.  de Commissie van Beroep behandelt de bij haar aanhangige zaken in een meervoudige kamer, bestaande uit drie leden.
b. leden die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een besluit, hebben geen zitting in de kamer waarin het beroep daartegen wordt behandeld.
c. bij ontstentenis van haar voorzitter wijst de Commissie uit haar midden een waarnemend voorzitter aan.

Artikel 58
De Commissie van Beroep kan uit de meervoudige kamer een lid-commissaris benoemen die als opdracht heeft het vooronderzoek of een gedeelte daarvan te verrichten.

Artikel 59
a.  het bestuur in elke bij de Commissie van Beroep aanhangige zaak gelegenheid geboden schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken en zich ter zitting te doen horen.
b. op verzoek van de Commissie geeft het bestuur inlichtingen en legt het stukken over.

Artikel 60
a.  voorzover niet anders is bepaald beslist haar voorzitter over de werkwijze van de Commissie van Beroep.
b. de voorzitter kan een beslissing over de werkwijze naar de meervoudige kamer van de Commissie verwijzen.
c. tegen een beslissing van de voorzitter over de werkwijze kan een partij of het bestuur binnen twee weken na bekendmaking verzet doen bij de meervoudige kamer van de Commissie.

Artikel 61
a.  de Commissie kan een partij veroordelen in de kosten die een andere partij of het Bondsbureau in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Een lid of club kan slechts in de kosten worden veroordeeld in geval van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.
De bepalingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Stb. 1993, 763) zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een kostenveroordeling tevens betrekking kan hebben op de werkzaamheden die medewerkers van het Bondsbureau bij de behandeling van het beroep hebben moeten verrichten, overeenkomstig het uurtarief dat is bepaald bij artikel 2, lid 1, onder d., van het Besluit proceskosten bestuursrecht.
b. het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op kosten die een lid in verband met de behandeling van een tegen hem aanhangige zaak bij de Tuchtcommissie heeft moeten maken. Een verzoek tot een kostenveroordeling wordt binnen dertig dagen na bekendmaking van de tuchtuitspraak ingediend.

Artikel 62
a.   indien tegen een besluit bij de Commissie beroep is ingesteld kan haar voorzitter op verzoek van een partij of van het bestuur een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
b. geen voorlopige voorziening staat open tegen een aanwijzing tot dopingcontrole.

Artikel 63
a. indien:
1.  de naleving/uitvoering van een uitspraak van de Commissie van Beroep, naar de mening van het Bestuur, de continuïteit van SBN in gevaar brengt en/of de naleving van een uitspraak tot een persoonlijke aansprakelijkheidstelling van de leden c.q. één der leden van het Bestuur zal kunnen leiden, dan is het Bestuur bevoegd de vraag ter arbitrage voor te leggen of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van het Bestuur kan worden gevergd om de onderhavige uitspraak na te leven en/of uit te voeren;
2. als leden van de Commissie van Beroep zich, om welke reden dan ook, wensen te verschonen of hun objectiviteit m.b.t. een geschil op voorhand in twijfel wordt getrokken, dan zal door het bestuur in arbitrage van het geschil worden voorzien.
b. arbiters kunnen alleen zij zijn, die behoren of hebben behoord tot een Commissie van Beroep bij een bij NOC*NSF aangesloten organisatie.
c.  behoudens het bovenstaande zijn de artikelen 1020 e.v. Rechtsvordering van toepassing.

Artikel 64
Het bepaalde bij artikel 35 en artikel 82 is niet van toepassing op de bevoegdheden, organisatie en wijze van procederen van de Commissie.

BONDSBUREAU

Artikel 65
Het bondsbureau staat onder leiding van een directeur. Hij is belast met de dagelijkse leiding van het bureau, de administratie van de Bond en het samenstellen van de verslagen, welke hij uit hoofde van zijn functie bijwoont. Hij behandelt namens het bestuur de dagelijkse correspondentie en beheert de Bondseigendommen. Het bestuur is voor de handelingen van de directeur verantwoordelijk.
De directeur kan procuratie worden verleend door het bestuur van de Bond voor al datgene, dat noodzakelijk is om de Bond goed te doen functioneren.

Artikel 66
Indien het bestuur van de Bond zulks nodig acht kan een directeur sportief benoemd worden. De directeur sportief is verantwoordelijk voor de gehele uitbouw van de squashsport, de wedstrijdsport en alles, wat daarmee samenhangt. Hij handelt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, in bijzonder voor het wedstrijdwezen van de wedstrijdcommissaris, indien deze in het bestuur aanwezig is.

Artikel 67
De directeur van het Bondsbureau en de directeur sportief kunnen in een persoon verenigd zijn.

Artikel 68
De directeur van het Bondsbureau en de directeur sportief kunnen het bestuur naar buiten toe vertegenwoordigen. Zij kunnen, met inachtneming van de grenzen, die het bestuur daartoe gesteld heeft, als spreekbuis in bepaalde gevallen te vertegenwoordigen.

COMMISSIES

Artikel 69
Het bestuur van de Bond kan zich door Commissies van bijstand en advies laten raden.
Het bestuur benoemt deze Commissies en kan deze opheffen.

Artikel 70
De leden van deze Commissies kunnen op hun verzoek hun onkosten (telefoon, porti en reiskosten) in rekening brengen, evenals noodzakelijk geachte verblijfskosten naar beoordeling van het bestuur.
De secretariaten van de Commissies kunnen worden opgedragen aan het Bondsbureau.

Artikel 71
De accountant wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
De accountant is belast met het nagaan van het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt van zijn bevindingen schriftelijk verslag uit op de vergadering van de Algemene Ledenvergadering of zo nodig op een daartoe uitgeschreven vergadering. De accountant kan aan zijn verslag beschouwingen en opmerkingen verbinden.

WEDSTRIJDEN EN COMPETITIE

Artikel 72
De Bond kan het land verdelen in een aantal districten. De omvang wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De districten kunnen door aparte besturen worden geleid, welke werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Bond. De leden van het bestuur van de Bond, de directeur van het Bondsbureau en de directeur sportief hebben het recht deze districtsvergaderingen bij te wonen. Het bestuur van de Bond ontvangt de verslagen van de bestuursvergaderingen van de districten.

Artikel 73
Uitsluitend de Bond is bevoegd om wedstrijden om de nationale- en internationale kampioenschappen van Nederland uit te schrijven, welke, evenals landenwedstrijden, worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Bond.
Aan het winnen van deze kampioenschappen worden zodanige gevolgen verbonden als het bestuur van de Bond zal bepalen.

Artikel 74
Zo mogelijk worden jaarlijks door de Bond een of meer squashcompetities georganiseerd. Tenzij daarvoor een afzonderlijk reglement wordt vastgesteld, bepaalt het bestuur van de Bond de regels, waaronder deze competities worden gespeeld.

Artikel 75
Bij wedstrijden en competities, uitgeschreven door de Bond of door leden van de Bond, zal gespeeld worden met ballen, welke goedgekeurd zijn door het bestuur van de Bond op basis van de criteria van de Wereld Squash Federatie.

Artikel 76
Het bestuur van de Bond kan regels stellen voor de kleding en het schoeisel, welke tijdens wedstrijden worden gebruikt. In principe is squashkleding wit of pastelkleurig.

Artikel 77
Het bestuur van de Bond behoudt zich het recht voor banen, welke niet voldoen aan de normen en eisen, welke de Bond gebaseerd op de W.S.F. vastgestelde criteria, voor wedstrijdgebruik stelt, voor bepaalde wedstrijden af te keuren.

SPONSORING

Artikel 78
Sponsorcontracten kunnen worden afgesloten tussen een sponsor en de Bond en/of een club en/of afzonderlijke leden van de Bond. De Bond heeft het recht sponsorcontracten te doorbreken c.q. de club of het Bondslid te verplichten contracten te doen wijzigen, op te doen zeggen of te doen beëindigen, indien deze strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de Bond.

Artikel 79
Sponsorcontracten met afzonderlijke leden van de Bond, dienen een uitzonderingsclausule te bevatten met betrekking tot de periode, waarin de leden uitkomen in een door de Bond samengesteld en/of de Bond vertegenwoordigend team. Leden van de Bond dienen vanaf het moment van vertrek naar een evenement, tijdens het evenement tot en met het moment van terugkomst - indien door de Bond gewenst - gebruik te maken van door de Bond en/of haar sponsors verstrekte of ter beschikking gestelde kleding met uitzondering van rackets en schoenen.

Artikel 80
In het sponsorcontract moeten rechten en verplichtingen van sponsor en gesponsorde duidelijk worden omschreven. In het sponsorcontract mogen nimmer bepalingen worden opgenomen, welke strijdig zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Bond.

Artikel 81
Wanneer een club de naam van een sponsor wenst te verbinden aan de naam van de club, is zij verplicht slechts naar buiten te treden en aan Bondsactiviteiten, waaronder de competitie, deel te nemen, onder een zodanig gekoppelde naam, dat de naam waaronder zij in het Handelsregister staat ingeschreven, herkenbaar blijft in de gekoppelde naam.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 82
In gevallen waarin deze Huishoudelijke Reglementen niet voorzien, beslist het bestuur van de Bond.

Artikel 83
Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen alleen in een vergadering van de Algemene Ledenvergadering in behandeling worden genomen, mits die voorstellen bij de oproeping tot die vergadering onder de te behandelen onderwerpen/agendapunten zijn opgenomen.
Voor wijziging van dit reglement wordt minstens een meerderheid van tweederde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.

Dit reglement zoals gewijzigd bij besluit van 18 juni 2009 treedt in werking op 19 juni 2009 en kan worden aangehaald als ‘Huishoudelijk Reglement 2009’.

Aldus door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op 24 oktober 1991 en achtereenvolgens gewijzigd op 18 mei 1992, 3 november 1992, 28 april 1994, 8 juni 1998, 3 juli 2000, 6 juni 2003 en 18 juni 2009.