Coronavirus | Financiƫle regelingen

Vele sectoren worden getroffen, waaronder de sport en u als aanbieder in het bijzonder. De sluiting houdt mogelijk in dat u liquiditeitsproblemen krijgt. Hiervoor zijn financiële regelingen voor getroffen ter overbrugging van de huidige situatie. De getroffen regelingen zijn:

  • Arbeidstijdverkorting / Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf
  • Uitstellen betaling belastingen
  • Verzoek verlaging voorlopige aanslag
  • Garantiefonds Ondernemersfinanciering
  • Rentekorting microkredieten Qredits
  • Noodloket / Compensatieregeling ondernemers / Tegemoetkoming
  • Uitstel financieringsverplichting bankensector

 

Arbeidstijdverkorting / Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Update 24.03.20 | Nieuwe regeling: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Meer informatie.

 

BMKB (Borgstelling Midden en Klein bedrijf)

De lening kan ook worden gebruikt voor een overbruggingskrediet, er zijn nu veel ondernemers die direct geld nodig hebben. Ook kunnen zij het bedrag gebruiken om hun rekening courant te verhogen, een verhoging van het bedrag dat je in het rood mag staan. Alle informatie hieromtrent is hier gebundeld.

 

Aangepaste belastingen en rentes

Update 18.03.20 | Maatregel uitgebreid

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Meer informatie

 

Verzoek verlaging voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Meer informatie

 

Garantiefonds Ondernemersfinanciering

Update 18.03.20 | Nieuwe maatregel

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 150 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Meer informatie.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Update 18.03.20 | Nieuwe maatregel

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie.

 

Noodloket / Compensatieregeling ondernemers / Tegemoetkoming

Update 27.03.20 | Nieuwe maatregel (open)
Er komt een compensatieregeling, het ‘noodloket’, voor ondernemers die direct en hard getroffen worden door bijvoorbeeld het sluiten van hun onderneming. De zwaarst getroffen bedrijven komen gelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. En er komt nog meer, het kabinet werkt nog aan een reeks ‘passende maatregelen’. Deze moeten nu nog worden uitgewerkt en aan de Europese Commissie worden voorgelegd. De overheid komt daarna ook snel met de precieze voorwaarden, zoals wie hiervoor precies in aanmerking komt. Vooralsnog gaat deze regeling niet op voor  squashcentra zonder volledige horecavergunning. Indien je een vereniging of commercieel centrum hebt, kun je hier meer informatie vinden.

 

Noodfonds sport 

Update 27.03.20 | Nieuwe maatregelen

NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. NOC*NSF heeft er alle vertrouwen in dat dit snel zal lukken. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. Zodra hier meer informatie over bekend is, wordt dit hier weergegeven.

 

Uitstel financieringsverplichting banken

Update 26.03.20 | Nieuwe maatregel

Kleinere ondernemingen en instellingen met een lopend zakelijk krediet tot € 2,5 miljoen, die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen. Als klant moet je zelf aangeven dat je uitstel wilt. Verzoeken die betrekking hebben op de aflossingen van maart kunnen tot uiterlijk 30 maart om 13.00 uur worden ingediend. Als je het verzoek later indient, zal het uitstel gelden voor de aflossingsverplichtingen vanaf april. Let op: het gaat om uitstel van aflossingsverplichtingen, niet om uitstel van de rentekosten van de lening.

Rabobank

ABN Amro

ING Bank heeft nog geen regelingen in het zakelijk domein.

SNS Bank/Volksbank heeft nog geen regelingen in het zakelijk domein.

Triodos Bank verwijst je naar jouw relatie manager, tevens is het mogelijk om op korte termijn een microkrediet aanvragen.

 

Overige tips & adviezen

Tip 1: Compenseer uw leden | Verleng reeds afgesloten lidmaatschappen met een ‘gratis’ maand aan het einde van de abonnementsperiode. Hiermee komt u uw leden tegemoet aan de maand waarin uw centrum nu dicht is. Hiermee voelen leden zich gewaardeerd en zullen zij minder snel overwegen het lidmaatschap op te zeggen. Het voordeel van deze actie zit er tevens in dat deze ‘gratis’ maand verspreid kan worden geboekt over het boekjaar, dit aangezien niet alle abonnementen in dezelfde maand aflopen. Hiermee komt uw cashflow/liquiditeit niet in één specifieke maand onder druk. Tegelijkertijd zullen de leden in de 'extra' maand gebruik maken van uw overige product- en dienstenaanbod (bijv. HORECA) wat weer (aanvullende) inkomsten oplevert.

Tip 2: Bekijk veel handige informatie over het ondernemen, regelingen en veelgestelde vragen op deze Rabobank pagina.