FAQ Squashcentra

LET OP: DE FAQ's ZIJN NOG NIET AANGEPAST O.B.V. DE PERSCONFERENTIE.

 

Is er al een protocol verantwoord squashen?

Ja, dit is op vrijdag 26 juni gedeeld bij alle centra in Nederland die bij ons bekend zijn, niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 

Mijn centrum is geen (branche)lid van SBN, geldt dit protocol dan ook voor mij?

Ja, SBN heeft in opdracht van de overheid een protocol gemaakt dat voor de gehele squashbranche (ongeacht of het centrum lid is van SBN) geldend is.

 

Met welke partners werkt SBN nauw samen om dit te bewerkstelligen?

SBN werkt samen met onderstaande partijen:

  1. Platform Ondernemende Sport, is een koepelorganisatie voor de ondernemende brancheverenigingen in de sport. Denk hierbij aan NLActief, Golfbanen, Manages en zwembaden.
  2. NOC*NSF, is de koepelorganisatie voor alle sportbonden in Nederland.
  3. MKB-Nederland en VNO-NCW 
  4. Ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Is er financiële compensatie voor mijn gederfde omzetten als gevolg van de overheidsmaatregelen om squashcentra te sluiten?

Ja, er zijn regelingen waar verenigingen en ondernemers terecht kunnen als gevolge van de maatregelen. Squash Bond Nederland heeft zich met succes hard gemaakt voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren en de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Squashcentra waren namelijk niet inbegrepen in de benodigde SBI-codes. Daarnaast is er een steunfonds voor verenigingen opgezet.

 

Meer informatie voor verenigingen en ondernemers: Lees het hier

Meer informatie over het steunfonds voor verenigingen: Lees het hier.

Zodra er meer informatie over bekend is (bijv. aanvraagvoorwaarden, termijn, etc.) zullen we dit hier delen.

 

Geldt er een maximum aan het aantal squashers op de baan?

Ja, in fase 1 van het squash protocol gelden de volgende regels:

Squashers ouder dan 18 jaar

  • Squash is toegestaan, maximaal 2 squashers per baan
  • Squashtrainingen zijn toegestaan, maximaal 3 personen per baan inclusief trainer. Squashers houden 1,5 meter afstand tot de trainer.
  •  

Jeugd t/m 18 jaar

  • Squash is toegestaan, geen maximum per baan
  • Squashtrainingen zijn toegestaan, geen maximale groepsgrote. Squashers houden wel 1,5 meter afstand tot de trainer.

 

Waarom mag er samen gesquasht worden met de 1,5 meter regel?

De overheid heeft contactsporten (waartoe squash behoort) vrijgegeven voor normaal spelcontact binnen de 1,5 meter regel. Hierdoor is squash onder aanvullende voorwaarden weer gedeeltelijk mogelijk.

 

Wat mag er dan nog niet?

Per 1 juli geldt fase 1 van het protocol. In fase 2 staat bijvoorbeeld dubbelen voor personen ouder dan 18 jaar, alsmede de opgeheven beperkingen van het aantal squashers per baan.

 

Moet ik verplicht een triage/ gezondheidscheck afnemen bij bezoekers aan mijn centrum?

Dit ligt eraan. Blijf je met het aantal sporters of toeschouwers dat zich binnen begeeft onder de 100 personen, dan is het niet verplicht om een triage/gezondheidscheck af te nemen. Indien dit de 100 personen overschrijdt, is  dit wel verplicht. Triage dient zowel bij reservering als bij aankomst van de squasher en/of bezoeker op het centrum te worden afgenomen. Reservering is dus ook benodigd voor toeschouwers indien het maximum aantal personen wordt overschreden. De regulatie ligt hiervoor bij de beheerder van de accommodatie. Hiermee kan de GGD bron- en contactonderzoek uitvoeren indien nodig.

 

Hoe lang moet ik de gegevens bewaren?

Het RIVM/OMT adviseren op dit moment een bewaartermijn van minimaal vier weken.

 

Mogen de douches/kleedkamers open op het centrum?

Ja, in principe is dit mogelijk indien de douches/kleedkamers meerdere keren per dag worden gereinigd.

 

Mag de horeca op mijn centrum open?

Ja, commerciële sporthoreca mag al open per 1 juni. Paracommerciële horeca (sportkantines) mogen dit indien de maatregelen worden versoepeld per 1 juli. In beide gevallen dient conform protocol Koninklijke Horeca Nederland te worden gewerkt.

 

Mag ik materialen verhuren/uitlenen?

Nee, dit is op dit moment helaas niet mogelijk als gevolg van de maatregelen. Dit mag in een later - nader te bepalen - stadium weer.

 

Mag mijn racketshop wel open om producten te verkopen?

Ja, dat mag. Conformeer je wel aan het protocol veilig winkelen Nederland.

 

Moeten onze personeelsleden of onze vrijwilligers mondkapjes op?

Nee dit is niet verplicht. De keuze voor gebruik van niet-medische mondkapjes of handschoenen ligt echter bij de ondernemer, medewerker en sporter zelf.

 

Is een kuchscherm/plexiglas scherm verplicht?

Ontvangstmedewerkers (incl. vrijwilligers, trainers, of andere functionarissen) dienen achter een ‘kuchscherm’ plaats te nemen, als de 1,5 meter afstand niet geborgd kan worden.

 

Wat wordt er verstaan onder herkenbare bedrijfskleding?

Indien een medewerker medewerkers (incl. vrijwilliger, trainer, of andere functionaris) rondloopt door het centrum, dient deze in herkenbare bedrijfskleding rond te lopen. Hieronder wordt reguliere bedrijfskleding (bijv. een polo, shirt, vest) verstaan. Indien dit niet voorradig is, volstaat een veiligheidshesje.

 

Hoe moet ik de ventilatie instellen?

Samengevat: zet het ventilatiesysteem hoog (geen recirculatie), laat het systeem nadat sporters weg zijn nog een paar uur op een lager niveau draaien en zet, waar mogelijk en/of noodzakelijk, ook de ramen open. In ruimtes waar deze ventilatie-eisen niet gehaald kunnen worden, kan er niet binnen gesport worden. Een uitgebreide instructie is terug te vinden in het protocol van SBN.

 

Hoe lang mag een squasher aanwezig zijn in mijn centrum?

Er is geen maximum gesteld aan de maximale tijd dat een squasher aanwezig mag zijn als sporter, dan wel bezoeker van het centrum.

 

In het conceptprotocol werd gesproken over 15 minuten wisseltijd, hoe zit dit nu?

De genoemde 15 minuten wisseltijd tussen twee gebruiksmomenten van de squashbaan is niet (meer) verplicht. SBN adviseert dit wel om gebruikersstromen beter te kunnen beheersen alsmede de lucht te verversen.

 

Wat wordt er bedoeld met niet-noodzakelijke deuren openzetten?

Niet-noodzakelijke deuren zijn vaak (klap)deuren binnen het squashcentrum waarbij het niet nodig is dat deze deuren dicht staan. Om het aantal contactpunten te vermijden, is het gewenst dat deze deuren ‘open’ staan zodat bezoekers en medewerkers een vrije doorloop hebben zonder contactpunten.

 

Ik bied met mijn centrum meer aan dan alleen squash, hoe veel personen mag ik binnen laten?

Er is geen maximaal bezoekersaantal voor sportfaciliteiten zolang de 1,5 meter maar kan worden gewaarborgd. Voor squash geldt in de basis een maximum van 2 personen per baan en een maximum van 100 toeschouwers zonder reservering triage. Meer dan 100 gasten, dan is naast reservering ook triage verplicht. Indien je ook fitness, tennis of horecadiensten aanbiedt, wordt dit gezien als een aparte faciliteit en heeft dit geen effect op het aantal squashers, toeschouwers of andersom.

 

Mag ik clubavonden organiseren voor mijn leden?

Op squashbanen is het toegestaan om (clubgerelateerde) evenementen/activiteiten/wedstrijden te organiseren. Let op: personen ouder dan 18 jaar dienen buiten de baan conform overheidsbeleid 1,5m afstand van elkaar te houden. Voor activiteiten in de horeca dient het protocol van Koninklijke Horeca Nederland gevolgd te worden.

 

Mag ik weer een rackettoss avond organiseren?

Ja ook de rackettoss kan weer georganiseerd worden. Hierbij mogen elkaars materialen niet worden aangeraakt. De ''toss'' zal mondeling moeten worden afgestemd. Let op: personen ouder dan 18 jaar dienen buiten de baan conform overheidsbeleid 1,5m afstand van elkaar te houden.

 

Is het toegestaan om weer clubladder/ Connect & Play wedstrijden te organiseren/faciliteren?

Ja ook de clubladder kan weer georganiseerd worden. Let op: personen ouder dan 18 jaar dienen buiten de baan conform overheidsbeleid 1,5m afstand van elkaar te houden.

 

Squashevenementen zijn doorgaans niet vergunningsplichtig, vallen squashevenementen dan wel onder evenementen?

Hiervoor volgt in week 27 een nadere uitwerking omdat hier meer actoren bij komen kijken (bijv. reizen, tegenstanders, etc.)

 

Jeugd mag weer zonder restricties spelen, mag ik voor de jeugd wel competitiewedstrijden organiseren?

Hiervoor volgt in week 27 een nadere uitwerking omdat hier meer actoren bij komen kijken (bijv. reizen, tegenstanders, etc.)

 

Mogen we als vereniging een Algemene Leden Vergadering op de club organiseren?

Dit mag binnen tot 100 personen met in achtneming van de 1,5 meter regel voor personen boven de 18 jaar. Dit kan plaatsvinden zonder reservering en/of triage. Buiten mag dit tot 250 personen onder dezelfde voorwaarden. Vanuit SBN adviseren we om een digitale ALV te organiseren. In de meeste statuten staat geen digitaal stemrecht, hiervoor is ook een noodwet gemaakt waardoor dit mogelijk is. Gelijk nog een tip van onze kant: laat in de statuten opnemen dat er ook een digitale ALV kan worden georganiseerd.

 

Mogen we als squashcentrum afwijken van het protocol verantwoord squashen opgesteld door SBN?

Ons advies is om je als commercieel centrum en/of vereniging aan de richtlijnen van SBN te houden. De aanvullende richtlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Squash Bond Nederland, MKB- Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, Ministerie van Volksgezondheid, FNV sport en bewegen, McKinsey, Vereniging Sport en Gemeenten, Platform Ondernemende Sport en NOC*NSF, en is met de nodige zorg (onderzoek) opgesteld. In theorie mag je afwijken van de aanvullende richtlijnen vanuit Squash Bond Nederland zoals gesteld in het protocol verantwoord squashen. SBN adviseert daarom met klem dat centra zich aan het protocol verantwoord squashen conformeren.

 

Mocht je alsnog willen afwijken van de richtlijnen die SBN stelt dan is het altijd noodzakelijk om dit met de gemeente af te stemmen en daarbij aan te geven dat je afwijkt van het SBN protocol. Uiteindelijk controleert de gemeente of het squashcentrum zich aan de regels houdt en kan de gemeente handhaven wanneer de vereniging zich niet houdt aan de afspraken met de gemeente. SBN raadt het echter af.

 

Wie is er aansprakelijk indien individuele leden zich niet aan de richtlijnen houden?

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van directie/medewerkers of het bestuur, de corona-verantwoordelijke en/of de aangewezen toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op het squashcentrum en zo nodig handhaven. Als leden zich op het squashcentrum niet aan de geldende richtlijnen/afspraken houden dan is het belangrijk om te bepalen of het squashcentrum aan diens zorgplicht heeft voldaan. Zijn de (niet)-leden op de juiste wijze geïnformeerd door de organisatie? Hangen overal op het park de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM en SBN? Als het squashcentrum niet iets te verwijten valt dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leden. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico een boete van € 400,- te krijgen. Als een squashcentrum haar verantwoordelijkheid niet op de juiste wijze heeft genomen dan loopt het squashcentrum het risico een boete te krijgen van €4.000 en kan de gemeente besluiten de accommodatie te sluiten.

 

 

Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk voor het naleven van de maatregelen?

Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van directie/medewerkers of het bestuur, de corona-verantwoordelijke en/of de aangewezen toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op het squashcentrum en zo nodig handhaven.

 

Mag ik een squasher de toegang ontzeggen indien hij/zij zich niet aan de richtlijnen/regels houdt? 

Ja, als squashcentrum mag je een lid de toegang voor (on)bepaalde periode ontzeggen. Indien de overtreding dusdanig is, kan dit ook gemeld worden bij de coronaverantwoordelijke van Squash Bond Nederland, deze bekijkt wat er verder mogelijk is.

 

Dient het centrum zich te houden aan communicatierichtlijnen?

Ja, deze zijn verwerkt in het protocol verantwoord squashen.

 

Zijn er posters/communicatiematerialen beschikbaar voor ons als centrum?

Ja, SBN stelt een offline communicatiepakket beschikbaar voor alle bij SBN bekende centra in Nederland. Deze zijn omstreeks vrijdag 26 juni geleverd op het squashcentrum. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op. Daarnaast worden alle offline en online communicatiematerialen gedeeld via de website van SBN. Dit vindt u terug in de toolkit.

 

Wat zit er allemaal in het communicatiepakket?

SBN stelt een gratis communicatiepakket beschikbaar voor alle bij SBN bekende squashclubs in Nederland, ongeacht of deze lid zijn van SBN of niet. De online materialen zijn terug te vinden via een link die hier op korte termijn wordt geplaatst. De offline materialen worden uiterlijk woensdag 24 juni geleverd op het centrum.

 

Online (digitaal terug te vinden):

- Uitingen sociale media

- Banners website 

- Concept mailtjes baanreserveren

- Triage vragen/gezondheidscheck

- Overzicht van ‘spelregels’ waar squashers zich aan dienen te houden

- Concept mailtjes corona situatie

 

Offline (fysiek afgeleverd):

- Deurposter ingang

- Poster was/desinfecteer hier je handen 

- Poster aanmelding bij de balie 

- Posters looproute pijlen 

- Poster toiletspiegel wasinstructie

- Poster deur WC 

- Poster verboden voor toeschouwers

- Poster verboden voor onbevoegden

- Medewerkers instructie 

 

Bovenstaande wordt naar rato van het aantal banen gratis door ons verstrekt en geleverd op jullie centrum en hiermee voldoe je aan de communicatierichtlijnen zoals gesteld in het protocol. Mogelijk wordt communicatiemateriaal aangepast indien de overheidsmaatregelen hier aanleiding toe geven. In de toolkit vindt u altijd de meest recente communicatiematerialen.

 

Wat is de verwachte tijdslijn van SBN?

Vrijdag 12 juni              Delen van concept protocol squash 

Maandag 15 juni          Communicatierichtlijnen verwerkt in protocol

Woensdag 17 juni         Communicatiematerialen online

Woensdag 17 juni         Uiterlijke datum | Q&A’s online op website SBN.

Dinsdag 23 juni            Uiterlijke verzending SBN-communicatiepakketten

Woensdag 24 juni         Persconferentie versoepelingen per 1 juli

Donderdag 25 juni        Noodverordening gepubliceerd

Vrijdag 26 juni              Protocol Squash definitief

Woensdag 01 juli          Heropening squash & sportkantines

 

Mijn vraag stond er niet tussen, waar kan ik terecht?

Je kunt een mail sturen naar Rogier van Veen, contactpersoon centra en verenigingen voor Squash Bond Nederland via rogier@squashbond.nl. Op dit moment is het ontzettend druk bij SBN, maar we proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.